Ε, λοιπόν ήθελα να ενσωματώσω στην έρευνα μου, (εεε.. την έρευνα του πανεπιστημίου ΠΑΚ.ΜΑΚ. στη θεσσαλονίκη...